Általános Szerződési Feltételek

Bevezetés

Az eskuvomania.hu általános szerződési feltételek szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) a Kepes Katinka (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett eskuvomania.hu online szolgáltatási oldalon (http://eskuvomania.hu) (továbbiakban: eskuvomania.hu) elérhető online megjelenési, hirdetési és egyéb kiegészítő szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (http://eskuvomania.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://eskuvomania.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

 

Dokumentumban megnevezett címek

Szolgáltató – eskuvomania.hu weboldal tulajdonosa

Partner – eskuvomania.hu weboldalon saját cégét bemutató ügyfél

Felhasználó – weboldalra érkező, esetleg regisztráló magánszemély

Szolgáltatói adatok

A szolgáltató neve: Kepes Katinka magánszemély.

A szolgáltató székhelye: 1139 Budapest, Csongor utca 24.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@eskuvomania.hu

Adószáma: 72780547-1-10

Telefon: +36 70 953 2514

A szerződés nyelve: magyar

 

ÁSZF hatálya és módosíthatóság

Jelen ÁSZF a weboldal használata, valamint a Szolgáltató Partnerei szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket.

A jelen ÁSZF hatálya valamennyi érintettre (Szolgáltató, Partner, Felhasználó) kiterjed. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Felhasználókat, Partnereket, azok minden képviselőjét, jogutódját vagy engedményezettjét.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF 2018. január 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az ÁSZF vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött szolgáltatási jogviszonyokra is, akként, hogy a Felhasználók a jelen ÁSZF rendelkezéseit az egyes szolgáltatások megrendelésével, illetve azok meghosszabbításával egyidejűleg elfogadják.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a módosítással érintett Felhasználók és Partnerek előzetes értesítése mellett. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 10 (tíz) nappal a weboldalon közzéteszi. A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Felhasználók és Partnerek részére a módosított ÁSZF a közlésének napján hatályossá válik. A Partnerek a szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg – akkor is, ha nem kötöttek szerződést Szolgáltatóval – elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

 

Általános rendelkezések

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. 

Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. 

Tekintettel arra, hogy a weboldal tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat, illetve, hogy a tartalmak csupán tájékoztató jellegűek – amennyiben hatályos törvények eltérően nem rendelkeznek – a Szolgáltató nem vállal felelősséget a teljes weboldal tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott, közzétett, vagy megküldött tartalmakért, amelyeket harmadik személyek (pl. Partnerek) töltöttek fel/vagy harmadik személy megbízásából a Szolgáltató tölt fel a Szolgáltató rendszerébe, vagy amelyekre a weboldal hivatkozik. 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre a Partnerek által elhelyezett tartalmak, linkek, stb. mutatnak. Amennyiben az ilyen módon közzétett linkekkel kapcsolatosan bármilyen probléma merül fel, Szolgáltató kizárja felelősségét minden tekintetben.

A Partner fenntartja a jogot, hogy adatlapjának tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. 

A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, a Szolgáltató éves 99,5%-os rendelkezésre állási vállalását meghaladó esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

 

Felelősségek

Az eskuvomania.hu működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal az eskuvomania.hu-n közzétett, nem tőle származó tartalmakkal, hirdetésekkel, felhívásokkal, ajánlatokkal, egyéb ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. 

Szolgáltató minden erősfeszítést megtesz a weboldalon található cégek, vállalkozások által megadott adatok, tartalmak pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, azonban nem vállal Szolgáltató felelősséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a weboldalon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége. 

Szolgáltató az online szolgáltatásainak, valamint a honlapoknak a működésére 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

Jogszabályban meghatározott kivételekkel a weboldalon a Partnerek által elhelyezett tartalmak jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a Partnert terheli a felelősség. A partner profilok, ajánlatok tartalmáért, megjelenítéséért, az információk valóságáért, stb. kizárólag a Partner felel. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek a weboldalon elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. 

Továbbá Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség. 

A szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók (esküvőt tervező látogatók és partnerek) közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől. 

Amennyiben a weboldalon a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, Szolgáltató a jogsértő tartalmat eltávolíthatja. 

A Partnerek által a weboldalra feltöltött tartalmat Szolgáltató ellenőrizheti. A feltöltött tartalmat, ha az jogellenes, vagy nem felel meg a jelen szabályzatban meghatározott követelményeknek, eltávolíthatja. 

Amennyiben a weboldalon a Partner által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Partner az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költség és kár megtérítését magára vállalja. Továbbá vállalja, hogy a Szolgáltató jó hírnevének visszaszerzése érdekében mindent megtesz, amit tőle a Szolgáltató jogosan elvárhat, kér és követel. 

A Partner köteles a szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módon használni. A Partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem tesz közzé olyan tartalmat, amely Magyarország jogszabályaiba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve az Internet etikai kódexét. A Szolgáltató nem tesz közzé olyan tartalmakat sem, amelyek jogellenes tevékenységet tartalmaznak, hirdetnek, illetve amelyek nem valós adatokon alapulnak. 

A Partner köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni, az oldal felületén megváltoztatni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a Partnerre hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását. 

A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata. 

A Szolgáltató a nyilvános adatforgalmat jogosult ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal felmondja a szerződést.  

Partner felel azért, hogy a Szolgáltató oldalán megjelenített árak, akciók, csomagok, szolgáltatások, kedvezmények, stb. elérhetők és igénybe vehetők. Szolgáltató nem felel a téves, hibás tartalomért és a Partner további magatartásáért. 

Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tartalma elhelyezését, környezetét – ideértve a közvetlenül a tartalma mellett elhelyezett reklámokat is -, sorrendjét a Szolgáltató határozza meg.  Más tartalom ugyanazon az oldalon történő elhelyezését a Partner nem kifogásolhatja, igényt a tartalom közvetett- vagy közvetlen környezetében lévő más – akár konkurens – reklám tekintetében nem támaszthat.   

Szolgáltató kizárja felelősségét azért, ha Felhasználó valamilyen terméket és szolgáltatást nem talált meg a Partner aloldalán. Ilyen károk esetén Szolgáltató kizárja a felelősségét.

 

A Szolgáltatás díjai

A weboldal szolgáltatása az esküvőre készülő, vagy érdeklődő látogató Felhasználók számára ingyenes. 

A weboldalra regisztráló Partnereknek a megjelenésért díjat kell fizetniük, melyet a Díjtáblázat részletez.

 

Szolgáltatás megtagadása 

A Szolgáltató a Szolgáltatást abban az esetben megtagadhatja, ha az technikai okokból nem teljesíthető, vagy a jelen ÁSZF bármely pontját sérti. A már közzétett és az ÁSZF rendelkezéseibe ütköző tartalmak megjelenését a Szolgáltató felfüggeszti.  

 

Szerzői Jogok

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot az eskuvomania.hu weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. 

Miután az eskuvomania.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az eskuvomania.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

Az eskuvomania.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. 

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait. 

Tilos továbbá az eskuvomania.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az eskuvomania.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő). 

Az eskuvomania.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges. 

Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a fiókjába vagy a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, az esküvőjének a szervezése céljából felhasználhatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a terjesztésére, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. 

Partnerek a regisztrációjukkal kifejezetten elfogadják, és felhasználási jogot adnak a Felhasználóknak, hogy 

  • a termékeik és szolgáltatásaik képét, audiovizuális tartalmaikat a Felhasználók megosszák a közösségi oldalakon.
  • egy-egy termék vagy szolgáltatás képét a fiókjukban rögzítsék, így hiába törli a Partner az adott tartalmat a saját fiókjából, a Felhasználóknál még elérhető marad. 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 30.000 Ft, illetve szavanként bruttó 10.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az eskuvomania.hu forráskódját (mint szerzői jogi művet) a Szolgáltató megalkotásától kezdve közjegyzői letétbe helyezte, így a letét teljesen bizonyítja, hogy az eskuvomania.hu szerzői jogi mű a Szolgáltató kizárólagos tulajdona.